Na podlagi posvetovanja z deležniki in nacionalnimi strokovnjaki ter strokovnega znanja, kot je izraženo v sporočilu Komisije z dne 24. januarja 2013 z naslovom »Zelena energija za promet evropska strategija za alternativna goriva« so bili električna energija, vodik, biogoriva, zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (UNP) opredeljeni kot trenutno glavna alternativna goriva, ki bi lahko dolgoročno nadomestila nafto, pri čemer je upoštevana tudi možnost njihove hkratne in kombinirane porabe, na primer s sistemi tehnologije dvojnega goriva.

Učinek odvisnosti evropskega gospodarstva od nafte je prevelik, da bi ga lahko zanemarili – Unija mora ukrepati, da bi to odvisnost odpravili. Strategija za prometni sektor, da bi se nafta postopoma nadomestila z alternativnimi gorivi in izgradila potrebna infrastruktura, bi lahko v letu 2020 ustvarila prihranke pri uvozu nafte v višini 4,2 milijarde EUR letno, ki bi v letu 2030 narasli na 9,3 milijarde EUR letno, in dodatne prihranke v višini 1 milijarde EUR zaradi ublaženih cenovnih skokov.

Strategijo e-mobilnosti, ki je namenjena predvsem za spodbujanje kolesarjenja s pomočjo električne baterije, je leta 2019 pripravil nemški partner iz Tuttlingena v okviru evropskega projekta, ki ga je sofinanciral ESRR. Strategija obravnava kolesarjenje v podonavskih izbranih zavarovanih naravnih območij v Romuniji, Nemčiji, Bolgariji in Sloveniji.

Strategija je pripravljena v angleškem jeziku in je dostopna na angleški verziji strani pod zavihkom “DOCUMENTS”, “Transnational documents”.

Leta 2019 je bila v okviru evropskega projekta za spodbujanje mobilnosti na alternativne vire goriv, ki ga sofinancira ESRR, izdelana regionalna analiza medregijskega učenja o politikah. Konzorcij partnerjev je združil devet partnerjev iz Grčije, Italije, Latvije, Belgije, Norveške, Finske, Romunije in Slovenije. Prikazuje stanje razpršenosti e-mobilnosti v partnerskih regijah z analizo različnih elementov, ki vplivajo na prehod na e-mobilnost.

Dokument je še vedno osnutek. Končni dokument pričakujemo do septembra 2020.

Analiza je pripravljena v angleškem jeziku in je dostopna na angleški verziji strani pod zavihkom “DOCUMENTS”, “Transnational documents”.

Knjiga dobrih praks za spodbujanje uvajanja mobilnosti na alternativna goriva opisuje prakse iz osmih evropskih držav in devetih regij. Vsebina je organizirana v 8 poglavji. Poglavje 2 ponuja pregled okvira Interreg programa in opis projekta. Poglavje 3 vsebuje pregled literature z informacijami o različnih vrstah instrumentov politik, ki spodbujajo e-mobilnost in boljši vpogled v prenosljivost instrumentov politike. Zagotovljen in znanstveno podprt je pregled občutljivosti političnih ukrepov na lokalno okolje ter pospeševalni učinek instrumentov politik. Poglavje 4 opisuje metodologijo, uporabljeno za zbiranje regionalnih dobrih praks, na osnovi katere se je izbralo 40 najboljših praks in se jih analiziralo za prenosljivost. Poglavje 5 vsebuje pregled 40 izbranih dobrih praks, sledi poglavje 6 z omenjeno analizo prenosljivosti in učinkovitosti. Zaključno poglavje tega prispevka je v 7. poglavju, ki mu sledi seznam referenc v 8. poglavju.

Knjiga dobrih praks je pripravljena v angleškem jeziku in je dostopna na angleški verziji strani pod zavihkom “DOCUMENTS”, “Transnational documents”.