e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv

e-MOPOLI Akcijski načrt za mobilnost na alternativne vire goriv

Septembra 2019 se je začela priprava akcijskega načrta za alternativna goriva, ki naslavlja aktivnost slovenskega operativnega programa za izvajanje kohezijske politike EU 2014–2020.

Operativni program za izvajanje kohezijske politike EU 2014–2020, med drugim, obravnava podporo mobilnosti z alternativnimi gorivi z ukrepi financiranja pametnih polnilnih postaj za električna vozila.

V skladu s Strategijo razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji se mora delež vozil na alternativno gorivo do leta 2030 povečati na 37 %. Število osebnih električnih avtomobilov naj bi se povečalo na 130 tisoč do 2030, število hibridnih plug-in avtomobili bi se moralo do istega leta povzpeti na skoraj 72 tisoč. Cilj za avtomobile z vodikom je doseči blizu 6 tisoč vozil. Skupno število lahkih gospodarskih vozil za leto 2030 napoveduje 11 tisoč vozil na električni pogon in 455 vozil na vodik. Napovedi za 2030 za število avtobusov glede na vrsto goriva v Sloveniji so: več kot tisoč avtobusov na stisnjen zemeljski plin, 215 avtobusov z električno baterijo, 57 avtobusov na vodik. Načrti za število težkih tovornih vozil leta 2030 so: 4 tisoč vozil na stisnjen zemeljski plin, več kot dvesto vozil z baterijskimi vozili, manj kot 200 plug-in hibridov in 800 vozil na vodik.

Tip Osebna vozila Lahka gospodarska vozila Avtobusi Tovorna vozila
Električna baterijska 129.690 11.020 215 258
Plug-in hibridna 71.664 0 0 160
Hibridna 33.307 0 0 0
Na vodik 5.559 455 57 800
Na stisnjem zemeljski plin 7.688 224 1154 4337
Na utekočinjen naftni plin 31.374 355 0 3
dizel, zemeljski plin / utekočinjen naftni plin 0 0 0 4.839

Po zbranih podatkih iz dokumenta „Evidenca registriranih vozil – presek stanja na dan 31. 12. 2019, Ministrstva za infrastrukturo“, je bilo v Sloveniji 115 avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Konec leta 2019 je bilo 6 popolnoma električnih avtobusov, 1 dizelski hibridni avtobus in 2.760 dizelskih avtobusov. Isti vir razkriva, da je bilo konec lanskega leta 5.924 bencinskih hibridnih osebnih vozil in 396 dizelskih hibridnih osebnih vozil in 2.014 električnih vozil. Zanimivost, ki je redko razkrita, je, da je imela Slovenija na določen datum 82.535 dizelskih traktorjev in 948 bencinskih ter 16.726 dizelskih vlečnih vozil. Spodnja tabela prikazuje tudi število drugih goriv in kategorij vozil 31. decembra 2019.

Tip Osebna vozila Avtobusi Tovorna vozila
Električna baterijska 2.014 6 165
Na vodik 0 0 0
Bencin hibrid 5.925 0 0
Dizel hibrid 396 1 0
Na dizel 588.774 2.760 94.813
Na bencin 575.974 2 3.755
Na stisnjem zemeljski plin 159 115 64
Na utekočinjen naftni plin 412 0 29
Bencin/ Na stisnjem zemeljski plin 122 0 29
Diesel/ utekočinjen naftni plin 14 0 14
Bencin/utekočinjen naftni plin 9.486 0 352
Dizel/biodizel in kombinacija 70 0 9

 

Evropski program INTERREG je leta 2018 financiral evropski projekt e-MOPOLI, med drugim z aktivnostmi izmenjave dobrih politik za spodbujanje in podporo pri izvajanju mobilnosti na alternativna goriva. Vsak od devetih partnerjev pripravlja akcijski načrt za predloge politik za podporo sprememb od mobilnosti na fosilna goriva do mobilnosti na alternativna goriva.

Dokončanje 9 akcijskih načrtov je predvideno novembra 2020. Vendar so bili osnutki akcijskih načrtov predstavljeni že decembra 2019 v Jelgavi, Latviji.

Akcijski načrt vsebuje politike, ki so predlagane za vključitev v Operativni program za izvajanje kohezijske politike EU 2021-2027. Obstajajo tri prednostna področja in osem predlaganih ukrepov za prehod na mobilnost na alternativna goriva. Tri prednostna področja so “Infrastruktura”, “Sredstva mobilnosti” in “Izboljšanje upravljanja mobilnosti in uvajanje novih modelov mobilnosti”.

Prednostna naloga 1 – infrastruktura, trenutno predlaga en ukrep, in sicer „Spodbude za vzpostavitev infrastrukture na alternativne vire goriv“. Ta ukrep združuje 9 aktivnosti, povezanih s finančnimi in nefinančnimi spodbudami za vozila na alternativna goriva.

Prednostna naloga 2 – Sredstva za mobilnost predlaga tri ukrepe: Podpora tehnološkemu razvoju in gospodarstvu, povezana z vozili na alternativna goriva, Spodbude za uporabo vozil na alternativna goriva in Odstranjevanje administrativnih ovir za uporabo vozil na alternativna goriva, z več aktivnostmi za vsak ukrep.

Prednostna naloga 3 – Izboljšanje upravljanja mobilnosti in uvedba novih modelov mobilnosti predlaga štiri ukrepe. Prvi ukrep predlaga pripravo lokalnih ali regionalnih akcijskih načrtov za mobilnost na električno energijo in na druga alternativna goriva, infrastrukturo in multimodalno mobilnost ali dopolnitve obstoječih CPS-jev. V ukrepu je predlaganih šest aktivnosti za izboljšanje delovanja lokalne uprave na področju mobilnosti na alternativna goriva. Drugi ukrep je “Izvajanje odprte izmenjave informacij”. Ta ukrep predlaga dve aktivnosti na to temo. Tretji ukrep je “Povečanje uporabnosti javnega potniškega prometa z vozili na alternativna goriva”. Ta ukrep združuje 9 aktivnosti. Četrti ukrep je “Uvedba modelov” mobilnosti kot storitve ki predlaga pet aktivnosti.

Opisane politike so konsolidirane z odgovornim ministrstvom, ki podpira pripravo dokumenta in pri njej tudi sodeluje znotraj pripravljalne skupine.

Vzporedno so letos pristojna ministrstva začela s pripravo zakona o mobilnosti na alternativna goriva in zakona o trajnostni mobilnosti. Postopki in spremljajoče dejavnosti za pripravo obeh zakonov in tekočega projekta IDACS dodajo vrednost pripravi predlogov politik za naslednji program za izvajanje kohezijske politike EU.